کانوکشن آون

کانوکشن آون

 در فرهای دارای کانوکشن هوای گرم توسط فن مواد غذایی را احاطه کرده و به طور یکنواخت و سریع تر آشپزی انجام میشود.