قفسه سیخ کباب

قفسه سیخ کباب


جهت نگهداری انواع سیخ کباب و جوجه بصورت بهداشتی