میزهای کار متحرک استیل

میزهای کار متحرک استیل

میز کار استیل متحرک جهت آماده كردن غذا، قرار دادن ظروف و يا ساير لوازم و وسايل روی آن.