تجهیزات رختشویخانه

تجهیزات رختشویخانه

هدف از ایجاد واحد لندری در بیمارستان شستشو و ضد‌عفونی خشک کردن و اتوکشی صحیح البسه، ملحفه‌ها، رو‌تختی‌‌، روبالشی‌، پتو‌‌، پرده، گان و شان‌های اتاق عمل می باشد که با توجه به اهمیت این بخش در عملکرد بیمارستان و رضایت‌مندی بیماران و کنترل عفونت‌های بیمارستانی، ساخت فضای فیزیکی استاندارد و رعایت تمام اصول بهداشتی توسط کارکنان بخش لندی و تظارت دقیق بر عملکرد آنها در راس اهداف لندری می‌‌باشد.
رختشویخانه از بخش‌های مهم بیمارستان بوده که از نظر بهداشت و انتشار عفونت اهمیت زیادی دارد. در اهمیت واحد رختشویخانه همین بس که توصیه می شود در هنگام بازدید از بیمارستان ابتدا به بخش اورژانس و در دومین مرحله به سراغ رخشویخانه رفته و در نهایت به مراکز استریلیزاسیون، اتاق عمل و CCU  ،  ICU بروید عدم رعایت موازین بهداشتی در رخشویخانه یکی از نگرانی های عمده در بیمارستان‌ها است.
برای انتخاب انتخاب دستگاه های مناسب رخشویخانه ها ، شرکت آرکا تجهیز پارسیان راهکارهای مناسب را به شما پیشنهاد می دهد.