تجهیزات انبار


در هر آشپزخانه صنعتی ، برای استفاده از فضا جهت دپوی مواد و ظروف از قفسه بندی های خاصی استفاده می شود.
فراهم نمودن این فضا بدون شناخت کافی از مباحث فنی مرتبط، امکان پذیر نیست.
شرکت آرکا تجهیز پارسیان با تکیه بر دانش فنی و توانایی ارائه نقشه های مناسب، ساخت قفسه های مناسب مطابق با استانداردهای بهداشتی و ایمنی را فراهم می کند.