تجهیزات سرو غذا


ترالی ها و وسایل انتقال در آشپزخانه ها دارای اهمیت ویژه ای هستند.
سهولت و سرعت در انتقال ظروف، مواد اولیه و مواد آماده شده با استفاده از ترالی های مناسب به دست می آید.
بنابراین انتخاب ترالی مناسب برای قسمت های مختلف کار، بهره وری نیروی  انسانی را افزایش خواهد داد.
برای انتخاب ترالی های مناسب از شرکت آرکا تجهیز پارسیان مشاوره بگیرید.