بلاست چیلر

بلاست چیلر


- قابلیت سرمایش سریع محصولات غذایی از دمای 90 درجه الی 3 درجه سانتی گراد در دمای محیط 38 درجه سانتی گراد 
- قابلیت انجماد سریع محصولات غذایی از دمای 90 درجه الی 18- درجه سانتی گراد در دمای محیط 38 درجه سانتی گراد 
- عدم تخریب ساختار سلولی مواد غذایی و در نتیجه حفظ کیفیت اولیه مواد غذایی 
- ماندگاری طولانی تر جهت نگهداری مواد غذایی- ماندگاری اولیه مزه و طعم مواد غذایی به نحوی که مواد غذایی بسیار تازه به نظر می رسد. 
- سرعت سرمایش امکان رشد باکتری و قارچ را در مواد غذایی به حداقل می رساند..امکانات 
- عملکرد سرمایش و انجماد سریع همزمان 
- امکان دیفراست دستی 
- امکان سرمایش و انجماد سریع با سنسور و یا به صورت زمانی 
- امکان ثبت رخداد عملکرد (در صورت سفارش ) 
- امکان نگهداری مواد غذایی پس از اتمام عملکرد سرمایش ویا انجماد سریع.مواردی که باید رعایت گردد : 
- دمای مواد غذایی ورودی به سرمایش سریع حداکثر 90 درجه سانتی گراد باشد. 
- دمای مواد غذایی ورودی به انجماد سریع حداکثر 95 درجه سانتی گراد می باشد. 
- ضخامت مواد غذایی در سینی ها هر چه کمتر باشد عملکرد دستگاه بهتر خواهد بود، حداکثر ضخامت مجاز 5 سانتی متر می باشد. 
- سینی های مواد غذایی می باید به گونه ای در نظر گرفته شود که مانع سیرکولاسیون صحیح هوا بر روی مواد غذایی نباشند.- وزن ورودی مجاز جهت دستگاه در نظر گرفته شود.