ترالی حمل بن ماری کابین دار

ترالی حمل بن ماری کابین دار

ترولی های بن ماری همانطور که قبل توضیح داده شد برای حمل غذا استفاده می شوند، دارای انواع مختلفی می باشد که عباتند از:
ترولی بن ماری گرمخانه دار یا ترالی بن ماری گرمخانه داری یا همان ترالی حمل غذا گرمخانه دار
ترولی بن ماری ساده یا ترالی بن ماری ساده 
ترولی حمل غذای گرم یا ترالی حمل غذای گرم
ترولی حمل غذای سرد یا ترالی حمل غذای سرد
ترولی بن ماری کابین دار یا ترالی بن ماری کابین دار
ترولی بن ماری بدون کابین یا ترالی بن ماری بدون کابین
از تعابیر دیگری برای این وسیله استفاده می شود مانند: چرخ حمل غذای گرم ، چرخ حمل غذای گرمخانه دار ، ترولی حمل لگن بن ماری یا ترولی حمل لگن بنماری و ...