گل خامه زن

گل خامه زن

 قابل استفاده برای كافی شاپ‌ ها ، شیرینی فروشی‌ ها و آب میوه  فروشی‌ ها ...